NYHET! Följ oss via vårat "NYHETSBREV" Anmäl din e-post här!

STADGAR

Stadgar för Skebobruks Kulturförening 
Namn:Föreningens namn är Skebobruks Kulturförening. 
Ändamål:Föreningens ändamål är att äga och förvalta Gjuteriet samt att  verka för värnet av vårt kulturarv och ge utrymme för olika kulturella aktiviteter. 
Säte:Föreningen har sitt säte i Skebobruk. 
Medlemskap:Medlem i föreningen är den som erlagt medlemsavgift för aktuellt år och därigenom stödjer föreningens ändamål. 
MedlemsavgiftMedlemsavgiften fastställs av årsmötet. 
Styrelse:Styrelsen, som väljs av årsmötet, ska bestå av minst fem ledamöter samt två ersättare och mandattiden är två år. Hälften av ledamöterna och ersättarna väljs jämt år och övriga väljs udda år. Ordföranden väljs av årsmötet på två år. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. 
Revision:Årsmötet utser revisor samt ersättare för en period av ett år. 
Valberedning:Årsmötet utser valberedning bestående av två personer för en period av ett år. 
Årsmöte:Årsmöte ska hållas så tidigt på året som möjligt, dock senast före april månads utgång. Alla medlemmar är röstberättigade. Kallelse till årsmöte ska utgå minst två veckor i förväg. 
Stadgar:Stadgeändring erfordrar likalydande beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Mellan dessa årsmöten ska passera en tid av minst tre månader. 
Föreningens upplösning:För upplösning av föreningen krävs att beslut härom fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie. Dessutom krävs kvalificerad majoritet (75%) för att beslut om upplösning ska gälla. Vid upplösning av föreningen ska försäljning av föreningens egendomar ske och beslut om fördelningen av dess tillgångar ska fastställas av årsmötet. 

Inga kommentarer: